Pirkimo ir Baldų priežiūros taisyklės

UAB „AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.AUDĖJOBALDAI.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.audėjobaldai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB „Audėjo prekybos centras“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 126352892, veikianti adresu Drujos g. 2, LT-11342, Vilnius, internetinis adresas www.audėjobaldai.lt.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę arba suteikti paslaugą Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę arba paslaugas ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, jeigu Pirkėjas užsako prekių pristatymo paslaugą, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka arba asmenys teismo tvarka emancipuoti;

2.2.2. fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus;

2.2.3. juridiniai asmenys.

2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.4. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2 punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Teisė atsisakyti prekių Pirkimo – pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ar paslaugas ir atsiimti arba priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@audejobaldai.lt Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti PVM sąskaitos – faktūros numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą „Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 6 8676 722. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos Pirkimo pardavimo taisyklių 11 punkte nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1., 8.2.2 ir 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas arba, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.4. punkte numatytą atsiskaitymo būdą, per 3 tris kalendorines dienas nesumoka avansinio mokėjimo.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.audėjobaldai.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia aktyvią nuorodą „UŽSAKYTI“, o Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu patvirtinimą, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme iki 2015 m. liepos 1 d. nurodomos litais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir eurais su PVM. Nuo 2015 m. liepos 1 d. prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas šiuo būdu sumoka už prekes pagal atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymą patvirtinančiame elektroniniame laiške. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes atlikdamas pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.

8.2.3. sumokėdamas už prekę per elektroninio atsiskaitymo sistemą “Mokėjimai.lt” (“Paysera”). Pirkėjas šiuo būdu sumoka už prekes pagal sistemos sugeneruotą mokėjimą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka “Mokejimai.lt”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje;

8.3. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1 – 8.2.3 punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1 – 8.2.3 punktuose nurodytus mokėjimo už prekes būdus, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.4 punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pirkėjo užsakymo ir avansinio mokėjimo gavimo dienos.

8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1 – 8.2.4 punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

8.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

8.6. Pirkėjas apie užsakymo įvykdymo terminą informuojamas elektroniniu paštu.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą, elektroninio pašto adresą ir telefono ryšio numerį. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo būdą. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų:

9.1.1. prekes atsiimti viename iš UAB „Audėjo prekybos centras“ baldų salone;

9.2.2. kurjerių tarnyba.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo internetinėje parduotuvėje www.audėjobaldai.lt metu „Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

9.3. Pasirinkus prekių pristatymą per kurjerių tarnybą, prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.

9.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

9.8. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis Lietuvoje, išskyrus Neringą, pasirinkus pristatymą per kurjerių tarnyba: perkant prekių daugiau kaip už 10000 Lt (daugiau kaip už 2890, 62 EUR), prekių pristatymas nemokamas. Perkant mažiau kaip už 10000 Lt (mažiau kaip už 2890, 62 EUR) pristatymo išlaidos priklauso nuo prekės svorio: nuo 5 kg iki 10 kg – 23, 00 Lt (6, 66 EUR); nuo 10 kg iki 15 kg – 28, 00 Lt (8, 11 EUR); nuo 15 kg iki 20 kg – 30, 00 Lt (8, 69 EUR); nuo 20 kg iki 30 kg – 38, 50 Lt (11, 15 EUR), sunkesnis kaip 30 kg – 53 Lt (15, 35 EUR). Baldų atvežimo įkainiai nurodyti be užnešimo paslaugos. Dėl pristatymo įkainių Neringoje teirautis asmeniškai Pardavėjo.

9.10. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

9.11. Prekės gali būti pristatomos į užsienio valstybes. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis prekes pristatant ne Lietuvoje yra nustatomas pagal kurjerių tarnybos kainoraštį (nurodyti adresą, kur galima susipažinti).

9.12. Pirkėjas užsisakydamas prekes gali pasirinkti paslaugą, kad UAB „Audėjo prekybos centras“ darbuotojai surinktų įsigytus baldus. Dėl konkrečios baldų surinkimo kainos teirautis galima visose UAB „Audėjo prekybos centras“ parduotuvėse arba telefonu +370 52660141.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.audėjobaldai.lt.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

10.5. Prekių garantinės priežiūros paslaugas Pirkėjui suteikia Pardavėjas arba Pardavėjo nurodytas prekių garantinio aptarnavimo centras.

10.6. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS, ATSISAKYMAS SUDARYTOS SUTARTIES

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių aktualia redakcija.

11.2. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 11.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.2.3. grąžinama prekė turi būti švari;

11.2.4. grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs;

11.2.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

11.2.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

11.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

11.4.Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjui – juridiniam asmeniui Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

11.5. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 11.4 punkte nurodytu atveju norėdamas atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@audejobaldai.lt . Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

11.6. Pirkėjui grąžinant prekes po Pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

11.6.1. grąžinama prekė nebuvo naudojama;

11.6.2. grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

11.6.3. grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;

11.6.4. nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;

11.6.5. grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

11.6.6. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

11.7. Pardavėjas, gavęs Pirkimo pardavimo taisyklių 11.5 punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

11.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 11.2 punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

11.9. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

11.10. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

11.11. Pirkėjui įgyvendinus Pirkimo pardavimo taisyklių 11.5. punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

11.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo jam išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

11.13. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).

11.14. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

11.15. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

11.16. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Prekės išsiunčiamos ten iš kur buvo išsiustos Pirkėjui. Į siuntinį su grąžinama preke Pirkėjas privalo įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu ir užsakymo numeriu. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

11.17. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.

11.18. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

11.19. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

12.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Audėjo prekybos centras“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 126352892, veikianti adresu Drujos g. 2, LT-11342 Vilnius, internetinis adresas www.audėjobaldai.lt, info@audejobaldai.lt , apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties elektroniniu būdu pateikdamas bet kokios formos nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@audejobaldai.tl Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą) – litus ar eurus. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal UAB „Audėjo prekybos centras“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 126352892, veikianti adresu Drujos g. 2, LT-11342, Vilnius. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita.

Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO TASYKLĖSBaldų naudojimo taisyklės: • Prieš išpakuojant baldą įsitikinkite, kad pakuotė ir baldas yra nepažeistas. Išpakuojant baldus, juos surenkant ar sumontuojant bei eksploatuojant negalima naudoti aštrių daiktų, kurie gali pažeisti gaminį.
 • Baldai turi būti surenkami instrukcijoje nurodyta tvarka (jeigu instrukcija reikalinga), vengiant neatsargių smūgių ir įbrėžimų.
 • Surenkant baldus, rekomenduojama užsidengti grindis, kad jų nesubraižytumėte ar kitaip nepažeistumėte.
 • Rekomenduojame baldų surinkimą patikėti profesionalams, nes neteisingas baldo surinkimas gali įtakoti baldo kokybę, ilgaamžiškumą ir naudojimo saugumą.
 • Varžtai turi būti tikrinami bent kas 4 mėnesius, kad įsitikintumėte, jog jie tvirtai priveržti. Atsisukus varžtams, baldo naudojimas turi būti nutrauktas.
 • Jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos, baldų negalima naudoti, kol nepakeisti elementai.
 • Baldus reikia statyti tik sausose, vėdinamose patalpose ant lygaus ir tvirto pagrindo.
 • Negalima šokinėti, stovėti ir sėdėti ant minkštų baldų porankių ir atlošų, šokinėti, stovėti ant sėdimųjų dalių.
 • Negalima dėti ant baldų sunkių, stačius kampus turinčių daiktų.
 • Reikia tvirtai pritvirtinti kojeles. Jei nėra paminkštinimo po kojele, būtinai reikia jį priklijuoti, kad nesugadintumėte grindų.
 • Mechanizmai turi būti tepami kartą per pusmetį. Minkštuose svetainės balduose naudojami transformacijos mechanizmai, kurių didžioji dalis yra pagaminti iš metalo, todėl naudojant jie gali skleisti papildomus garsus.
 • Temperatūros pokyčiai gali pakenkti baldui. Juos reikia statyti toliau nuo židinių, oro kondicionierių, orlaidžių, radiatorių ar kitų šilumos šaltinių. Reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, tiesioginio elektros prietaisų poveikio, nes tai greitina blukimą ir odos išdžiuvimą. Venkite atviros ugnies ir drėgmės. Optimali aplinkos temperatūra: +5 - +25°C, santykinė oro drėgmė 45% - 60% .
 • Šviesius baldus patariama valyti sausomis priemonėmis (padengę dėmę valomąja priemone ir palaukę tam tikrą laiką, išsiurbkite).
 • Būtina reguliariai valyti dulkių siurbliu, naudojant specialų minkštiems baldams skirtą antgalį.
 • Atsiradus dėmei reikia stengtis iš karto ją išvalyti. Jei dėmę reikia nusausinti, naudokite popierinį rankšluostį arba nespalvotą, dėmes sugeriantį audinį. Negalima džiovinti, lyginti lygintuvu. Reikia palikti išdžiūti savaime. Dėmės negalima trinti, kad nepažeistumėte audinio. Reikia valyti švelniais sukamaisiais judesiais. Esant reikalui naudokite silpnos koncentracijos specialią valymo priemonę, kurią patariama iš pradžių pamėginti nematomoje arba blogai matomoje vietoje. Valymo priemonę reikia pilti ant skudurėlio su kuriuo valysite dėmę. Negalima pilti valiklio tiesiai ant audinio. Draudžiama valyti valikliais, kurių sudėtyje yra spirito arba chloro. Galima naudoti tik specialias baldų valymo priemones. Nors daugelis baldų padengiami apsauginėmis priemonėmis gamykloje, įsigijus minkštą baldą patariama jį išpurkšti specialiomis priemonėmis. Tai padarius, ant baldo paviršiaus susidaro apsauginė plėvelė, sauganti jį nuo drėgmės, purvo, riebalų, padeda išsaugoti spalvą.
 • Naudojant baldus reikia atkreipti dėmesį į apdangalus, pledus. Dažanti, spalvota tekstilė (ypač džinsai) ant odos ir gobeleno gali palikti dėmių, kurios gali ir neišsivalyti.
 • Oda yra natūralus produktas, todėl ant jos esantys randai, įspaudimai, atspalvio nevienodumai, natūralus susidėvėjimas yra tik jos natūralios sąvybės, o ne trūkumai.
 • Negalima dėti ant baldų įkaitusių daiktų (puodelių, lėkščių, nešiojamų kompiuterių, t.t.).
 • Išpakavę baldą galite pamatyti transportavimo metu atsiradusių įdubimų ar klosčių. Modeliuojant baldą rankomis, per tam tikrą laiką, kambario temperatūroje jis įgaus pradinę išvaizdą ir formą.
 • Dėl suslėgimo, kūno svorio, šilumos ir drėgmės sėdimoje ir atraminėse baldų dalyse laikui bėgant atsiranda audinio klostės, raukšlės ir susigulėjimai. Tai yra visiškai normalus reiškinys ir neišvengiama minkštų baldų savybė. Taip pat gali daugiau ar mažiau pakisti audinio pūko sugulimo kryptis, kuri dėl šviesos atspindžio sudaro „dėmės“ regimybę. Tai yra tipinė savybė. Minkšti baldai su putų poliretano, plunksnų, silikoninių granulių užpildu bus putlūs, minkšti, o jų apmušalai turės laisvumo efektą, nes tik taip galima pajusti visą teikiamą efektą ir komfortą.
 • Minkšti baldai skiriasi sėdimųjų vietų minkštumu. Tai susiję su užpildymui naudojamų medžiagų savybėmis: apmušalo putų minkštumo, metalinių spyruoklių elastingumo ir apmušalo diržų elastingumo. Baldų komplektuose, pvz. kampinių minkštasuolių sistemos atveju, atskirų elementų sėdimųjų vietų minkštumo skirtumai yra susiję su skirtinga šių elementų forma ir paviršiaus plotu. Atsiminkite, kad svetainės baldų su miegojimo funkcija sėdimųjų vietų patogumas gali skirtis nuo modelių, neturinčių šios funkcijos, bei gali neturėti tų pačių naudojimo savybių, kurias turi specialiai tam pritaikytos lovos. Baldai su miegama funkcija skirti miegoti retkarčiais.
 • Dėl putų panaudojimo tikrieji matmenys ir formos gali skirtis nuo nurodytų kataloge ±5 cm.
 • Keičiant baldo vietą, patariama jį pakelti už apačios ir pernešti. Negalima stumti, traukti ar nešti baldų laikant už apmušalų, pagalvių, porankių ar kitų atraminių detalių. Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją, audinį ar įvairias kitas sudedamasias dalis.
 • Negalima krapštyti nešvarumų iš tarpų tarp siūlių - galite jas pažeisti. Pažeista siūlė greitai išyra. Šiam tikslui reikia naudoti siurblį.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai mechaniniai pažeidimai atsirado transportavimo, užnešimo arba netinkamo surinkimo metu.
Lygaus audinio priežiūra (Rika, Goda-S, Kajus, Nomeda, Fausta, Salsa ir kt.):
 • Ištepimai, atsirandantys dėl kasdienio naudojimo, valomi nuolat siurbiant dulkių siurbliu. Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, sutepimo, apipylimo įvairiais skysčiais.
 • Audiniui rekomenduojamas cheminis valymas, skalbimas nerekomenduojamas.
 • Dėmes valyti minkštiems baldams skirtu dėmių valikliu. Laikytis rekomendacijų, nurodytų valiklio etiketėje. Valyti atsargiai, sukant ratu. Stenkitės smarkiai netrinti, nes taip galite pažeisti audinį. Jei įmanoma išbandykite valiklio poveikį toje vietoje, kuri yra blogai matoma arba nėra matoma. Ypatingai atsargiai valykite šviesių spalvų audinius, nes gali likti „aureolė“.
 • Išvalytą audinio vietą išdžiovinkite. Negalima naudoti lygintuvo.
 • Stenkitės nelaikyti baldų tiesioginėje saulės šviesoje – jie gali nublukti.
 • Baldinio audinio dėmes, kurios atsiranda drabužiams (pvz džinsams) nudažius audinį, yra labai sunku pašalinti. Tai yra ne baldinio audinio, o naudojamų drabužių defektas.
Šenilinio audinio priežiūra (Liuda, Liuda-S, Vita, Migla, Otto, Dora, Vakarė, Liuda-M, Ema, Dina, Salva, Nojus, Stela, Petra, Dovė, Morta, Alanija ir kt.):
 • Ištepimai, atsirandantys dėl kasdienio naudojimo, valomi nuolat siurbiant dulkių siurbliu.
 • Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, sutepimo, apipylimo įvairiais skysčiais.
 • Audiniui rekomenduojamas cheminis valymas, skalbimas nerekomenduojamas.
 • Dėmes valyti minkštiems baldams skirtu dėmių valikliu. Laikytis rekomendacijų, nurodytų valiklio etiketėje. Valyti atsargiai, sukant ratu. Stenkitės smarkiai netrinti, nes taip galite pažeisti audinį. Jei įmanoma išbandykite valiklio poveikį toje vietoje, kuri yra blogai matoma arba nėra matoma. Ypatingai atsargiai valykite šviesių spalvų audinius, nes gali likti „aureolė“.
 • Išvalytą audinio vietą išdžiovinkite. Lygintuvo naudoti negalima.
 • Audinyje šeniliniai verpalai atspindi šviesą skirtingai žiūrint iš skirtingų krypčių. Ši savybė žinoma kaip “atspindžio efektas” ir yra viena iš unikalių ir pageidaujamų šenilinių audinių savybių. Visiems šeniliniams audiniams yra būdinga “nusisėdėjimo” efektas, dėl kūno svorio, šilumos, drėgmės ir kitų aplinkybių gali pakisti audinio pūko sugulimo kryptis, kuri dėl šviesos atspindžio sudaro „dėmės“ regimybę. Tai yra tipiška prekinė savybė ir nereiškia audinio kokybės pablogėjimo.
 • Stenkitės nelaikyti baldų tiesioginėje saulės šviesoje – jie gali nublukti.
 • Baldinio audinio dėmes, kurios atsiranda drabužiams (pvz džinsams) nudažius audinį, yra labai sunku pašalinti. Tai yra ne baldinio audinio, o naudojamų drabužių defektas.
Veliūrinių audinių priežiūra:
 • Veliūrą reikėtų prižiūrėti nuolat. Patartina įsigyti specialų šepetėlį šiai medžiagai valyti ir kartkartėmis sušukuoti, pašiaušti audinį, kad spalva taptų ryškesnė. Taip pat rekomenduojama reguliariai nusiurbti siurbliu.
 • Atminkite, kad dėmę reikia valyti nuo jos išorės link centro, kad neišplistų.
 • Jei (specialų) valiklį naudojate pirmą kartą (net jei tai tiesiog muilas), pirmiausia jį išbandykite mažiau pastebimoje vietoje (baldo nugarėlėje, apačioje ar vidinėje pusėje).
 • Svarbu, kad veliūrinis audinys gerai išdžiūtų. Tad po valymo, kol nebus visiškai sausi, baldų nenaudokite.
 • Valant su specialiais valikliais, svarbu laikytis nurodytų rekomendacijų, kurios surašytos ant pakuotės.
 • Naudodami audinio skiautę baldams valyti, atkreipkite dėmesį, kad ji nebūtų ryškios spalvos, nes gali nudažyti baldą (ypač šviesų).
 • Kartkartėmis  verta papurtyti sofų pagalvės, kad nesusidarytų gilių raukšlių, kurias vėliau gali būti sudėtinga pašalinti.
 • Ant veliūrinės medžiagos labai lengvai gali atsirasti sėdėjimo ar kitų spaudimo žymių. Jų išvengti neįmanoma, nes tai yra visiškai natūralus šių baldų dėvėjimosi bruožas. Nors šios žymės išnyksta per laiką savaime, galite jas panaikinti karštu garu.
 • Dėmesio! Veliūrą draudžiama trinti, brūžinti, balinti, lyginti labai karštu lygintuvu – medžiagą galite nepataisomai sugadinti.
Margintų audinių priežiūra (Žana ir kt.):
 • Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, sutepimo, apipylimo įvairiais skysčiais.
 • Įprastiniam valymui naudokite dulkių siurblį arba šepetį.
 • Tirpstančios vandenyje dėmės valomos šiltu šampūno ir vandens tirpalu, skirtu minkštų baldų valymui. Jei išdžiovinus dėmės lieka, rekomenduojama papildomai valyti dėmes valančiu skysčiu.
 • Netirpstančios vandenyje dėmės valomos perachloretilenu arba įprastiniu dėmių valikliu.
 • Valyti atsargiais judesiais sukant ratu.
 • Išvalytą vietą reikia išdžiovinti. Lygintuvą naudoti draudžiama.
 • Cheminis valymas leidžiamas. Skalbimas nerekomenduojamas.
Pliušas:
 • Ištepimai, atsirandantys dėl kasdienio naudojimo, valomi nuolat siurbiant dulkių siurbliu. Išsiurbus, audiniai su pūkiniu paviršiumi yra šukuojami minkštu šepečiu plaukelių sugulimo kryptimi.
 • Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, sutepimo, apipylimo įvairiais skysčiais.
 • Audiniui rekomenduojamas cheminis valymas, skalbimas nerekomenduojamas.
 • Dėmes valyti minkštiems baldams skirtu dėmių valikliu. Laikytis rekomendacijų, nurodytų valiklio etiketėje. Valyti atsargiai, sukant ratu. Stenkitės smarkiai netrinti, nes taip galite pažeisti audinį. Jei įmanoma išbandykite valiklio poveikį toje vietoje, kuri yra blogai matoma arba nėra matoma. Ypatingai atsargiai valykite šviesių spalvų audinius, nes gali likti „aureolė“.
 • Išvalytą audinio vietą išdžiovinkite. Lygintuvo naudoti negalima.
 • Dėl suslėgimo, kūno svorio, šilumos, drėgmės ir kitų aplinkybių gali daugiau ar mažiau pastebimai pakisti audinio pūko sugulimo kryptis, kuri dėl šviesos atspindžio sudaro „dėmės“ regimybę. Tai yra tipiška savybė ir nereiškia audinio kokybės pablogėjimo.
 • Stenkitės nelaikyti baldų tiesioginėje saulės šviesoje – jie gali nublukti.
Odos imitacija, pakaitalai (eko-oda, dirbtinė oda):
 • Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, sutepimo įvairiais chemikalais ir kitais skysčiais. Nenaudokite vaško, priemonių su skiedikliais ar tirpikliais, priemonių skirtų natūraliai odai, terpentino tepalų.
 • Įprastiniam valymui naudokite dulkių siurblį arba specialų šepetį.
 • Dėmes valykite tik šampūno, muilo ir šilto vandens mišinio tirpalu, naudojant minkštą kempinę. Valykite atsargiai, sukamaisiais judesiais. Stenkitės smarkiai netrinti, nes taip galite pažeisti audinį. Išbandykite valiklio poveikį nematomoje ar mažiau matomoj baldų vietoje. Ypatingai atsargiai valykite šviesių spalvų audinius, nes gali likti „aureolė“.
 • Išvalytą audinio vietą nuvalykite vandenyje sudrėkintu minkštu skudurėlių, kad neliktų tirpalo likučių, o po to dar nusausinkite sausu, minkštu, drėgmę sugeriančiu skudurėliu. Lygintuvo naudoti negalima. Esant sunkiems nešvarumams (lupdažio, rašiklio žymės) valymui galima panaudoti 25% etilalkoholio tirpalą.
 • Nestatykite baldų arti šilumos šaltinių ir nedėkite ant jų karštų daiktų.
 • Stenkitės nelaikyti baldų tiesioginėje saulės šviesoje – gali nublukti.
 • Sukietėjusią ar susiraukšlėjusią eko odą atnaujinsite patrynę švaria šluoste, suvilgyta ricinos aliejumi.
Natūrali oda, tai perdirbta gyvūnų oda:
 • Kiekvienas odos gabalas yra skirtingas, todėl negalima išvengti odinių apmušalų spalvų ir faktūros skirtumų.
 • Natūralūs intarpai, turintys gyslas, raukšles, įdūrimus randus ir raiščius suteikia odai ypatingo natūralumo.
 • Netolygi paviršiaus faktūra, atspalvis ar blizgesys tai natūralios odos savybės. Tokio tipo skirtumai tik patvirtina natūralią odos kilmę. Pusiau anilino odos faktūra, atspalvis ar blizgesys visada skirsis tiek ant kiekvieno odos lopo, tiek ir atskirose to lopo dalyse.
 • Vientisa (lygi) išorinio paviršiaus faktūra gaunama tik dirbtiniu būdu.
 • Natūrali oda eksploatavimo metu išsitempia. Ilgainiui jos paviršiuje gali susidaryti klostės ir raukšlės, todėl siūloma baldus naudoti visame paviršiuje, o ne vienoje vietoje.
 • Jautrumas prisilietimams ir spaudimui, pasireiškia optiniai medžiagos blizgesio ar atspalvio skirtumai priklausantis nuo šviesos kritimo kampo pasireiškiantis ne tik toje pačioje medžiagos dalyje, bet ir segmentų kampuose sujungtuose tam tikru kampu.
 • Natūraliai odai reikia atidžios priežiūros. Reguliariai valykite baldą švaria, minkšta, drėgna flaneline šluoste (geriausia kartą per savaitę). Valydami stipriai netrinkite ir nespauskite, nes taip galite pažeisti viršutinį sluoksnį.
 • Drėgmės kiekis odoje turi būti 10-15%. Tokį lygį palaikysite, jei patalpoje bus 65-70% santykinė drėgmė. Jei santykinė drėgmė mažesnė, tai oda gali trūkinėti, ji pasidaro trapi, gali pradėti byrėti dažančioji medžiaga. Nestatykite arti židinių, kondicionierių, radiatorių ar kitų šilumos šaltinių.
 • Reguliariai siurbkite baldus su specialiu, minkštu baldams skirtu antgaliu.
 • Kelis kartus metuose išvalykite baldą specialiomis tam skirtomis priemonėmis. Po valymo, būtinai išpurškite baldą impregnuojančiomis priemonėmis, ne rečiau, kaip kas 3 mėnesius.
 • Prieš naudodami valymo priemones, išbandykite jas nematomoje ar mažai matomoje baldo vietoje.
 • Baldų nusausinimui džiovintuvų ar lygintuvo naudoti negalima. Naudokite popierinį rankšluostį ar skysčius sugeriantį, nespalvotą skudurėlį.
 • Odos priežiūrai negalima naudoti tokių priemonių kaip batų tepalas, kosmetinis kremas, vaškas grindims, priemonės kūdikiams. Jas panaudojus, gali atsirasti dėmių arba paviršius gali įgauti intensyvų neestetinį blizgesį.
 • Atsargiai naudokite tekstilinius audinius (apklotus, pledus ir pan.), kadangi jie gali ant odos palikti dėmių.
 • DĖMESIO! Kadangi oda yra natūralus produktas, tam tikrų dėmių (tokių kaip raudonas vynas, rašalas ar kitų, dažančių medžiagų) kartais visiškai išvalyti neįmanoma. Dėl to su baldu elkitės atsargiai ir saugokite jo paviršių nuo tokių medžiagų.
 • Kitokio pobūdžio dėmės (arbatos, pieno, kavos, šokolado, aliejaus, kosmetikos, kitų riebalų turinčių skysčių) išsivalo lengvai, tačiau jas valyti reikia nedelsiant. Nusausinus dėmę popieriumi ar drėgmę sugeriančia pašluoste, atsargiai valyti su specialia priemone. Išvalius dėmę, tą vietą nusausinkite.
 • Augalinės ar gyvulinės kilmės riebalus reikia tik nusausinti ir palikti, dėmė išnyks pati.
 • Dėmių valymui galima naudoti silpną muilo tirpalą, bet jis turi būti tik neutralus.
 • Atsargiai rinkitės valymo priemones. Geriausia naudoti specialias tam skirtas priemones, o ne universalius buitinius valiklius ar kitas chemines priemones, jeigu jų instrukcijoje nenurodyta, kad ji yra tinkama odos valymui. Vengti valiklių, kurių sudėtyje yra abrazyvų ar alkoholio.
 • Neskalbkite odinių baldų apmušalų.
 • Nedėkite ant baldų laikraščių, žurnalų. Dažai gali įsigerti ir sugadinti odą.
 • Dažyta oda neretai sutrūkinėja ir laikui bėgant pradeda luptis nuo kūno riebalų, prakaito ir gyvūnų seilių, kurie įsigeria į odos paviršių ir pamažu pradeda tirpdyti dažų dangą. Tinkama priežiūra padės išvengti odos trūkinėjimo ir lupimosi.
 
Dėkojame Jums, kad perkate baldus „Audėjo“ prekybos centre.
Tegul pas mus įsigyti baldai suteikia jaukumo Jūsų namams!