Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Audėjo prekybos centras” elektroninės parduotuvės www.audejobaldai.lt (toliau – AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS) ir AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, UAB „AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.3. Naudodamiesi elektronine parduotuve sutinkate, kad AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.4. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., tik tais atvejais, kai:

1.4.3.1. Jūs duodate sutikimą;

1.4.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.4.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

1.4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

1.5.3. juridiniai asmenys;

1.5.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) duomenys apie prekių užsakymą renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis, jiems pasikeitus, nedelsiant atnaujinti.

2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. Jūsų asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, Jūsų asmens duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo.

2.5. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.6 Galite atsisiųsti savo informaciją, koreguoti, bei ištrinti (teisė būti pamirštam). Ištrinti savo duomenis galite prisijungę prie paskyros https://www.audejobaldai.lt/login  ir nuėję į GDPR įrankiai arba tiesioginė nuoroda https://www.audejobaldai.lt/index.php?route=extension/module/isenselabs_gdpr/deletion_request . Plačiau apie galimybes: https://www.audejobaldai.lt/gdpr .

3. Slapukų failai

3.1. Internetinė svetainė www.audejobaldai.lt naudoja slapukus ir technologijas, leidžiančias pritaikyti AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS svetainės turinį Jūsų poreikiams ir patogumui.

3.2. Siekiant užtikrinti tinkamą portalo www.audejobaldai.lt paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio prisijungimo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi portalu būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrinėjo, kokiu būdu ją pasiekė. Šios informacijos rinkimas suteikia AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS galimybę geriau pritaikyti portalą mūsų naudotojams. Slapukų failai leidžia mums pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.

3.3. Jūs galite bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą pakeisdamas apsaugos lygį – iki visiško slapukų blokavimo.

3.4. Duomenis, gautus portale www.audejobaldai.lt su slapukų failų pagalba, naudojame:

3.4.1. naudotojo registracijai aptarnauti – jie leidžia teisingai atpažinti naudotoją, pasibaigus prieigos teisės patikrinimo procesui;

3.4.2. internetinėms apklausoms atlikti – jie padeda įsiminti jau pateiktus atsakymus;

3.4.3. tikslams, susijusiems su reklamos demonstravimu portale.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1. Jūsų asmens duomenis turi teisę tvarkyti AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei pašto siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus asmens duomenis. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS nėra atsakingas už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pateikę AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:

6.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.4. susipažinti su AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

6.2. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. AUDĖJO PREKYBOS CENTRAS turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje.

7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.